Mama ma prawa! Część II
1.Warunkiem uzyskania becikowego jest dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekraczający kwoty 1922 zł netto. Na jakiej postawie wyliczyć kwotę? Na podstawie PIT' u z poprzedniego roku kalendarzowego?
Dochód nieprzekraczający 1922 zł netto w przeliczeniu na jednego członka rodziny, który uprawnia do pobrania tzw. „becikowego” wskazuje się:

- w przypadku osób fizycznych w zaświadczeniu z urzędu skarbowego (które wydawane jest na podstawie rocznych zeznań podatkowych) lub w oświadczeniu składanym przez członków rodziny, którzy posiadają dochody;
- w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą w składanym oświadczeniu ;
- w przypadku innych źródeł dochodu również w oświadczeniu.

Oświadczenia o dochodach składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.
Dochód wylicza się poprzez pomniejszenie przychodu i podatek dochodowy oraz koszty ubezpieczenia społecznego oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne.


2. Wśród Mam panuje przekonanie, iż nie można pójść na zwolnienie tzw. L4, w przypadku złego samopoczucie wcześniej niż po 3 miesiącu ciąży? To prawda?
Warunkiem otrzymywania zasiłku chorobowego, w przypadku choroby w czasie ciąży, jest okres płacenia składek na ubezpieczenie chorobowe. W przypadku osób zatrudnionych jest to min. 30 dni nieprzerwanego czasu płacenia składki, w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą jest to 90 dni. Jest to jedyny warunek otrzymywania zasiłku chorobowego.


3. Urlop rodzicielski przysługuje rodzicom w wymiarze 26 tygodni. 20 dniu urlopu podstawowego macierzyńskiego oraz z wydłużonym urlopem macierzyńskim (6 tygodni). Urlop macierzyński można zacząć jeszcze przed porodem?

Bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze (np.20 tygodni), pracownik ma prawo do dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze (np. 6 tygodni), natomiast bezpośrednio po wykorzystaniu dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze pracownik ma prawo do urlopu rodzicielskiego w wymiarze do 26 tygodni.

Nie więcej niż 6 tygodni urlopu macierzyńskiego może przypadać przed przewidywaną datą porodu.

4. Kiedy należy zawiadomić pracodawcę o ciąży? Czy potrzebne jest specjalne zaświadczenie?
Nie ma wymogu informowania pracodawcy o stanie ciąży.

Zaświadczenie może być potrzebne wtedy, gdy pracownica będzie chciała skorzystać z przysługujących jej uprawnień. Stan ciąży powinien być stwierdzony świadectwem lekarskim.

5. Kobieta w ciąży jest chroniona przed zwolnieniem od momentu poinformowania pracodawcy o ciąży? Czy od momentu zajścia w ciąże?
Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy. Tego zakazu nie stosuje się do pracownicy w okresie próbnym, nie przekraczającym jednego miesiąca.

Rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę za wypowiedzeniem w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego może nastąpić tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy.

Ochrona ta przysługuje w okresie całej ciąży od pierwszego dnia. W sytuacji gdyby pracodawca wypowiedział umowę o pracę nie wiedząc, że pracownica jest w ciąży a następnie pracownica dostarczy zaświadczenie lekarskie, że w momencie wypowiedzenia była w ciąży to pracodawca powinien takie wypowiedzenie cofnąć.

6. Czy po urlopie macierzyńskim, urlop wychowawczy jest całkowicie bezpłatny?
Na podstawie przepisów Kodeksu pracy za okres urlopu wychowawczego nie przysługuje wynagrodzenie.


7. Kobieta w ciąży pracująca przed komputerem może pracować 4h. Co się stanie, jeżeli pracodawca nie jest w stanie zagwarantować innego rodzaju pracy przez pozostałe 4h?

Pracodawca jest zobowiązany ograniczyć czas pracy kobiety w ciąży przy obsłudze monitorów ekranowych do 4 godzin na dobę. Jeżeli dostosowanie warunków pracy na dotychczasowym stanowisku pracy lub skrócenie czasu pracy jest niemożliwe lub niecelowe, pracodawca jest zobowiązany przenieść pracownicę do innej pracy, a w razie braku takiej możliwości - zwolnić pracownicę na czas niezbędny z obowiązku świadczenia pracy.


8. W przypadku ciąży zagrożonej kobieta zmuszona jest do odpoczynku. Jak wygląda sytuacja prawna kobiety w przypadku L4 od pierwszych tygodni ciąży? Kto wypłaca w takim przypadku wynagrodzenie z tytułu zwolnienia?
Za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby przypadającej w czasie ciąży - trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego pracownik zachowuje prawo do 100 % wynagrodzenia.
Po tym okresie pracownik nabywa prawo do zasiłku chorobowego z ubezpieczenia społecznego.


9. Jakie dodatkowe prawa przysługują pracownicy w ciąży?
Poza ochroną przed wypowiedzeniem i rozwiązaniem umowy o pracę, pracownicy w ciąży nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej. Bez jej zgody delegować poza stałe miejsce pracy ani zatrudniać w systemie przerywanego czasu pracy.

Pracodawca jest obowiązany udzielać pracownicy ciężarnej zwolnień od pracy na zalecone przez lekarza badania lekarskie przeprowadzane w związku z ciążą, jeżeli badania te nie mogą być przeprowadzone poza godzinami pracy.

Nie wolno zatrudniać kobiet w ciąży przy pracach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet.

Pracodawca zatrudniający pracownicę w ciąży przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia wzbronionej takiej pracownicy bez względu na stopień narażenia na czynniki szkodliwe dla zdrowia lub niebezpieczne, jest obowiązany przenieść pracownicę do innej pracy, a jeżeli jest to niemożliwe, zwolnić ją na czas niezbędny z obowiązku świadczenia pracy.


10. Urlop macierzyński liczony jest od dnia porodu?
Tak. Dzień porodu jest pierwszym dniem urlopu macierzyńskiego.


Cykl powstał w ramach współpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej. Odpowiedzi udzielone zostały przez specjalistów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.2 komentarze

 1. "Dzień porodu jest pierwszym dniem urlopu macierzyńskiego."
  A co w sytuacji gdy ginekolog nie chce dać L4 jak w moim przypadku? Do 08.08 br mam L4. Przewidywany termin porodu to 11.08.2014. I L4 nie wystawi mi już bo stwierdził, że musiałby mnie położyć do szpitala i ma wziąć urlop macierzyński. Tyle, że ja nie chcę brać urlopu przed pojawieniem się maleństwa na świecie. Co zrobić?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. To tylko kilka dni, przedstaw sytuacje lekarzowi - powinien zrozumieć. Albo do rodzinnego idź. Jak nie pomoże chyba będziesz musiała wziąć wcześniejszy macierzyński..

   Usuń

Trojaczki. Polub nas na Facebooku!